PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace je soubor dokumentů, schemat a výkresů, obsahujících veškeré informace a přesné charakteristiky / funkční,technické, estetické / budoucího objektu.

DRUHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY / STAVEBNÍ POVOLENÍ

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení, (dále jen PDSP), je nezbytnou přílohou pro ohlášení stavby a pro podání žádosti o stavební povolení. Po oba uvedené případy se zpracovává stejný typ dokumentace.  Stavební povolení vydává místně příslušný stavební úřad. Po jeho vydání a nabytí právní moci lze zahájit realizaci stavby.

Rozsah PDSP je opět přesně specifikován v příloze č.1 výše uvedené vyhlášky č. 62/2013 Sb. Zde uvedený obsah stačí pro vydání stavebního povolení, ale není dostatečným podkladem pro vlastní realizaci stavby. Toto je velmi důležité si uvědomit. Dokumentace  ke stavebnímu řízení může být totiž lákavou nabídkou vzhledem ke své podstatně nižší ceně oproti kompletní projektové dokumentaci.

Zpracování samostatné PDSP má význam především v případech rozsáhlejších a složitějších staveb, kdy zpracování tohoto stupně projektu a jeho následné rychlé schválení ve stavebním řízení může ušetřit čas přípravy stavby. Následovat by však vždy mělo zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - tedy dokumentace pro provádění stavby.

Pokud se tak nestane a stavba je zadána k realizaci pouze s tímto stupněm projektu, vystavuje se stavebník (investor stavby) nebezpečí, že dílo může po mnoha stránkách dopadnout jinak, než byl původní úmysl projektanta i investora. Dokumentace  pro stavební povolení totiž nemusí jednoznačně definovat všechny konstrukce a materiály použité ve stavbě. Tyto věci do značné míry ovlivňují celkovou kvalitu i cenu stavby. V PDSP mohou být použité výrobky, materiál i některé konstrukce popsány velmi obecně. Takto obecný popis může způsobit mnoho komplikací při vlastní realizaci,  a to především při možných dohadech se stavební firmou. PDSP rovněž nemusí definovat přesné řešení technických instalací (vytápění, elektroinstalace, zdravotní instalace a další) a tím vzniká další prostor pro možná nedorozumění. V mnoha případech se tak dle našich zkušeností stává. Je tedy třeba, aby si stavebník přesně uvědomil, co získá (a co může ztratit) pokud vybere projekční firmu, která mu zpracuje pouze dokumentaci pro stavební povolení a na možnost a případně potřebu zpracování dalšího stupně dokumentace ho ani neupozorní.

Důležité pro zákazníka je rovněž to, že v rámci zpracování PDSP nejdou ještě zcela přesně stanovit náklady stavby. Závazně lze zpracovat pouze tzv. "propočet nákladů", který může doznat při rozpracování PDSP do úrovně dokumentace pro provedení stavby jistých změn. Jistým "kompromisem", například v případě přípravy menších staveb (rodinných domů) může být možnost specifikovat s projektantem části projektu, které budou více propracované (viz níže - dokumentace pro provedení stavby - PDPS). V praxi to například znamená, že stavební řešení a konstrukční řešení budou ve stupni pro provedení stavby a ostatní části projektu budou ve stupni PDSP.

Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
Rozsah dle vyhlášky č.
62/2013 Sb.

Dokumentace slouží pro stavební úřad, aby mohl vydat povolení ke stavbě. Dle vyhlášky má své přesně dané dělení a obsah. Detailnost zpracování dokumentace je také přizpůsobena tomuto účelu. Jsou zde jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií tak, aby stavební úřad mohl posoudit, že dům je architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu rodinných domů.

TATO DOKUMENTACE NENÍ PRIMÁRNĚ URČENA PRO SAMOTNOU VÝSTAVBU!!!

V této dokumentaci nejsou řešeny technické detaily a neobsahuje položkový rozpočet stavby (výkaz výměr). Pokud se podle této dokumentace rozhodnete stavět, bude nutno během výstavby konzultovat mezi stavební firmou a stavebním dozorem jednotlivé detaily, popřípadě dílčí technologie.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:
A)Průvodní zpráva
B) Souhrnná technická zpráva
C) Situace stavby

01. Situace širších vztahů

02. Koordinační situace

D) Výkresová část

01. Půdorys základů

02. Půdorys jednotlivých podlaží

03. Řezy A-A, B-B

04. Výkres krovu

05. Půdorys střechy

06. Jednotlivé pohledy

E) Zásady organizace výstavby

01. Technická zpráva

02. Zařízení staveniště

F) Dokladová část

01. Plán kontrolních prohlídek

02. Průkaz energetické náročnosti budovy

03. Architek­tonické a stavebně – technické řešení

04. Technická zpráva 

05. Stavebně – konstrukční část (statika)

06. Požárně – bezpečnostní řešení

07. Technika prostředí staveb

08. Zdravo­technika (kanalizace, vodovod)

09. Vytápění

10. Plyno­instalace

11. Projekty přípojek

12. Projekt dopravního napojení