FAQ

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

 

A

Architektonická studie >>

B

Bezpečná cena - bezpečná cena znamená takovou cenu, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavební dílo či část stavebního díla s vysokou užitnou hodnotou, tj. dlouhodobou životností při zachování všech parametrů, které se od stavebního díla vyžadují

Beton - je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý materiál. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton, kde je pojivem cement a plnivem kamenivo, resp. štěrkopísek, dalším materiálem pro výrobu je voda, případně další příměsi.

Budova - nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Budovy se dělí horizontálními rovinami v úrovni stropů na podlaží

Byt - soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení

Bytový dům - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení

C

Cashflow - peněžní tok, výdaje související se stavebním dílem (plánování částí výdajů po etapách, zálohách, atp.). Podkladem pro stanovení cashflow je zpravidla položkový rozpočet a harmonogram.

Čistička odpadních vod (ČOV) - je zařízení ve kterém dochází k čištění odpadních, zpravidla splaškových vod.

ČSN viz Normy - česká státní norma

D

DEKR - stavební a projekční skupina, realizující stavební díla a jejich části na nejvyšší technické a empirické úrovni, zejména díky bohatým zkušenostem získaných dlouhodobě pří provádění rekonstrukcí a oprav vad na stavebních dílech a jejich částech – DEKR jediný realizuje za BEZPEČNOU CENU

Dilatace - rozšíření, roztažení, smrštění - oběcně pohyb stavebních konstrukcí vlivem teplot, vlhkosti a rozdílnosti materiálů.

Dilatační spára - spára mezi dvěma stavebními konstrukcemi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.

Dílo - výsledek komplexního souboru činností k naplnění služby hmotné (stavební dílo), nebo nehmotné (projekt) povahy.

Dodavatel - (možná také Subdodavatel) - fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje zboží a služby odběrateli za peníze.

DOSS - dotčený orgán státní správy

Drážka - protáhlá prohlubeň definovaného průřezu a směru (drážka ve zdivu pro uložení elektrických kabelů, vodovodního potrubí atp.).

Drenáž - odvodňování pozemků, základů staveb, ap. drenážním potrubím

E

EN - (také Normy) - Evropská norma

Ergonomie - nauka zaměřující se na metodiku organizace a uspořádání prostoru.

ETICS - (external thermal insulation composite system) vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém.

F

Fasáda - konečná úprava vnějších stěn budovy (omítka; dřevěný, nebo jiný obklad)

G

Gabion - drátokamenný prvek sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné zdi). V současnosti využívám jako architektonizující prvek.

Generální dodavatel - dodavatel v jehož povaze dodávky je komplex specializovaných dodávek zboží a služeb a jejich vzájenná koordinace, je zodpovědný odběratli za celek dodávky, včetně jednotlivých subdodávek.

Geologický průzkum (také Hydrogeologický průzkum) - posouzení stavu území (stavebního pozemku) z hlediska stavu a druhu půdy, na kterém má stát budova

Geologická zpráva (také Hydrogeologická zpráva) - písemný popis stavu území a technická doporučení pro navrhování základů stavby

Gule - slangový výraz pro podlahovou vpusť (odtokový kanálek v podlaze)

H

Harmonogram - časový rozpis (rozvrh), nebo časový plán praktických kroků, které je potřeba provést pří realizaci stavebního díla. Pomocí harmonogramu lze v časovém úseku přesně a podrobně koordinovat činnost více subjektů a řídit cashflow.

Helikální výztuž - dodatečné zpevnění (zesílení) svislých nosných konstrukcí při poruchách statiky staveb, kdy porucha se projevuje trhlinami v nosných konstrukcích >>

Hromosvod - vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením. Hromosvody řadíme do systémů vnější ochrany před bleskem.

Hrubá stavba -  neodborný pojem pro hlavní část stavby (základy; zdivo; krov; střešní krytina; okapy a svody)

Hydroizolace (také Izolace proti vodě a zemní vlhkosti) - konstrukce zabraňující pronikání vody a zemní vlhkosti do stavby a jejích částí.

CH

Chemická kotva Kotva - obdoba "hmoždinky" na bázi různých chemických materiálů.

Chemická přísada - různé chemické příměsy do stavebních materiálů, ovlivňující některé jejich vlastnosti

Chemické ošetření - ošetření stavebních, zejména dřevěných konstrukcí proti biologickým škůdcům.

I

Injektáž - aplikace chemického přípravku do předem vyvrtaného otvoru ve stavebních konstrukcich.

Investor - subjekt, nebo osoba, která je pořizovatelem stavebního díla; z jehož finančních zdrojů se stavební dílo hradí. (také stavebník)

Inženýrská činnost ve výstavbě (také Inženýring)

Inženýrské sítě (IS) - distribuční trasy energií, vody, plynu a dat na které jsou napojenyí jednotlivé objekty a domácnosti

Izolace - konstrukce zabraňující průniku vody, vlhka, chladu, hluku a radonu do stavby a stavebních konstrukcí (hydroizolace, tepelná izolace, akustická izolace, izolace proti radonu apod.)

J

Jádrové vrtání - vytváření kruhových otvorů o větších průměrech do železobetonu speciálním zařízením.

Jáma - výkop, jehož půdorysné rozměry jsou větší než 2 m a hloubka není převládajícím rozměrem

Jímka - nádrž určená k zachycení odpadních vod

K

Kanalizace - odvod odpadních vod

Klempířské konstrukce - konstrukce z tvarovaného plechu.

Kolaudace - úřední akt podle stavebního zákona, kterým se povoluje užívání stavby.

Kolektor - zařízení pro zachycení a přeměnu sluneční energie na jiné formy energie.

Kompozit - složený materiál vzniklý umělým spojením jednodušších materiálů s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí

Konstrukce - soubor materiálů vzjáemně skombinovaných, jejichž celek tvoří základní tvar a plní danou funkci

Konstrukční výška - svislá vzdálenost úrovní vymezující následná podlaží (měřeno mezi horními povrchy po sobě následujících nosných stropních konstrukcí)

Kotva - konstrukční prvek sloužící ke vzájemnému spojení zpravidla dvou různých konstrukcí (hmoždinka, chemická kotva, atp.)

Krov - nosná konstrukce střechy, zpravidla z dřevěných hranolů

Krytina - vnější povrch chránící konstrukce před povětrnostními vlivy, zvyšující estetickou a funkční úroveň konstrukcí (střešní krytina, podlahová krytina, ap.)

L

Lhůta - čas do splnění určitého předem stanoveného úkolu

Lokalita - územní prostor

Ložná spára  Spára - vodorovný spoj svislých stavebních konstrukcí - zdí, příček (cihel, tvárnic)

M

Místnost - protor, který je ohraničen stěnami, podlahou a stropem a je součástí obytné budovy (obytná místnost, pobytová místnost, technická místnost ap.)

Mokrý proces - technologický proces ve výstavbě, kdy se v hojné míře do stavebních směsí, jako důležitá složka používá voda

Most - viz. Tepelný most

 

N

Nadpraží -  tvoří horní část stavebních otvorů. Nadpraží musí splňovat: funkci statickou (jeho nosná konstrukce přenáší zatížení stropů a zdiva do ostění)

Nosné konstrukce -

Normy - stanoví důležité parametry a vlastnosti materiálů, výrobků, součástí, dále důležité pojmy a mezinárodně užívané formáty a kódy

O

Obálka budovy - všechny konstrukce na systémové hranici budovy, které jsou vystaveny venkovnímu prostředí.

Obestavěný prostor - součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.

Obytná místnost - je určena k trvalému bydlení a má min. podlahovou plochu 8 m2, nebo 16 m2 pokud tvoří byt jediná místnost a splňuje další požadavky, zejména dle vyhl. 137/1998 Sb. (přímé denní osvětlení, přímé větrání, dostatečné vytápění s možností regulace tepla, min. světlá výška, výšková úroveň podlahy nad terénem ......)

Obytná budova - stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové plochy připadají na byty

Obytná plocha -

Odběratel - je fyzická, nebo právnická osoba, která odebírá od dodavatele zboží a služby za peníze.

Omítka - (také Jádrová omítka; Štuková omítka; Sádrová omítka)

Opěrná zeď -

Ostění - tvoří svislou konstrukci mezi konstrukcí a otvorem. Ostění může být rovné - dnes výhradně vyzdívané u okenních otvorů, kterým vyhovují univerzálně vyráběná okna; zalomené - dnes pouze u dveřních otvorů v nosných zdech o větší tloušťce

Otvor - Stavební otvor

P

Parapet (poprsník) - nenosné zdivo pod oknem. U zděných budov může být parapet lícovaný - se shodnou tloušťkou obvodového zdiva; odsazený - má menší tloušťku zdiva (zdivo odsazeného parapetu se musí dodatečně tepelně izolovat) Výška parapetu je nejméně 850 mm

Parcela - viz. Stavební parcela

Parotěsná zábrana -

Pasport stavby - technická inventura stavu se zadokumentováním.

Plocha -

Pobytová místnost -

Podlaha -

Podlahová krytina -

Podlahová plocha - je plocha půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě,
vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí,
• jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky)

Podlaží - část budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu nosné části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je spodní vymezující rovinou úroveň podkladu pod podlahou. Rozlišujeme nadzemní a podzemní podlaží.

Podkroví - přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití (byt, atelier)

Podřezání zdiva -

Pohled -

Položkový rozpočet -

Poruchy staveb -

Pozemek -

Projekt -

Projektová dokumentace -

Projektový plán -

Proslunění -

Prostup -

Protokol (také Zápis o ....) -

Příčka -

Příslušenství bytu - prostory které doplňují obytné místnosti a slouží pro zajištění osobní hygieny, vaření, komunikace atd.

Překlad - je nosný stavební prvek, který se umísťuje nad stavební otvory za účelem přenesení tlaků do zdiva.

Přesun hmot -

Půda - vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími konstrukcemi, stavebně nevyužitý

Púdorys - plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z půdorysu je možno vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu, vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky apod.

 

Q

R

Radiátor (také Topné těleso) -

Rekonstrukce

Rekuperace -

Renovace -

Rodinný dům - stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je víc než polovina podlahové plochy určena k bydlení. RD může mít nejvýše 3 samostatné byty, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví

Rozpočet (také Položkový rozpočet)

Rýha - výkop, jehož převládajícím rozměrem je délka

Ř

Řez (Svislý řez) - je zobrazení objektu pomyslně rozříznutého v jedné nebo několika rovinách. Část ležící před myšlenou rovinou se nezobrazuje, zobrazují se pouze ty části, které leží v rovině řezu a za rovinou řezu

Řízení stavby -

 

S

Situace -

Smlouva o dílo -

Solární kolektor -

Solární panel -

Spára - viditelný spoj dvou stavebních konstrukcí (ložná spára, dilatační spára, připojovací spára, styčná spára, ap.)

Spodní voda -

Statika (také Statika pozemních staveb) -

Stavba - stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání

Stavební objekt - prostorově ucelena nebo technicky samostatná účelově určená část stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo přehrada, dálnice

Stavební otvor - otvory ve zdech se zřizují za účelem osvětlení místností denním světlem ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů ke spojení vnitřního prostoru s vnějším

Stavebník - osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby

Stavbyvedoucí -

Stavitel -

Stavební deník -

Stavební parcela -

Stavební povolení -

Stavební řízení -

Stavební úřad -

Stavební vyhláška -

Stavební zákon - zákon, kterým se upravují pravidla pro územní plánování a stavby obecně a prostřednictvím vyhlášek.    

Stínová spára -

Střešní krytina -

Strop (také Stropní konstrukce) -

Studie (také Architektonická studie)

Subdodavatel -

Světlá výška - svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní stropu téhož podlaží

Svislé konstrukce -

Š

Šachta - je výkop, jehož půdorysné rozměry jsou do 36 m2 a hloubka je převládajícím rozměrem

T

Technická zpráva -

Technické zabezpečení budov (TZB) -

Tepelná izolace -

Tepelný most -

Tesařské konstrukce -

Tlaková voda -

Topení viz. ÚT -

Topné těleso -

Truhlářské konstrukce -

U

Účastník řízení -

Úpravy povrchů -

ÚT -

Územní plán -

Územní řízení -

Územní vlivy -

Užitná plocha -

V

Věnec - viz. Železobetonový ztužující věnec

Vizualizace -

Vlhkost -

Vodoměr -

Vodoměrná šachta -

Vodorovné konstrukce -

Výkaz výměr (VV) -

Výkres -

Výplně stavebních otvorů -

Výztuž - viz. Železová výztuž

Vzlínající vlhkost -

W

X

Xypex - materiál a technologie krystalizace, která způsobí, že betonové konstrukce jsou pro kapaliny nepropustné

Y

Z

Základy - nosné konstrukce, které přenášejí zatížení od ostatních na ně působících konstrukcí do základové půdy

Základová deska - jeden z druhů plošných základů. Používá se v případech kdy mezi základovými pásy zbývá již tak málo rostlé zeminy že je technicky nerealizovatelné či neekonomické zeminu mezi pásy ponechat. Dále v případech kdy není jinak možné zajistit při nestejnorodé základové půdě rovnoměrné sedání budoucího objektu, ale s výhodou jí lze použít třeba k bezpečné izolaci stavby proti pronikání spodní vody.Tloušťka základové desky se určuje dle statického návrhu

Základový pas -  základ pro budoucí zdivo. Pásy většinou tvoří prostý beton, železobeton. Tento materiál se používá proto, jelikož pásy nejsou většinou izolovány. Železobeton je však výhodný z ekonomické stránky.

Základová spára - vodorovná rovina, ve které se stýká se zeminou základ. Základová spára musí být umísťována v nezamrzavé hloubce a proto je minimální hloubka založení 800mm pod upravovaným terénem. Menší hloubka je používána pod vnitřními zdmi či sloupy

Zámečnické konstrukce -

Zárubeń (Zárubně) -

Zařizovací předměty -

Zastavěná plocha -

Zateplení -

Zdivo -

Zeď -

Zemní vlhkost -

Zemní práce -

Zpevněná plocha -

Ž

Železobeton (také Železový beton) -

Železobetonový ztužující věnec -

Železová výztuž -