INŽENÝRING

Pod pojmem INŽENÝRING - nženýrská činnost si lze představit veškeré práce vedoucí k získání podkladů pro zahájení projektové činnosti, obstarání všech potřebných dokladů, průzkumů, posudků atp... a po zpracování daného stupně dokumentace k zajištění povolení stavby (stavební povolení) a následně povolení jejího užívání (kolaudace). V průběhu výstavby se potom jedná o autorský dozor projektanta nad prováděním stavby a technický dozor investora za účelem kontroly kvality a průběhu výstavby.